วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เปิดตัวแบรนด์สินค้าโคขุนหนองสูง นวัตกรรมลุ่มน้ำโขง

 เปิดตัวแบรนด์สินค้าโคขุนหนองสูง นวัตกรรมลุ่มน้ำโขง (10/9/2010)              
                อธิบดีกรมปศุสัตว์ และจังหวัดมุกดาหาร เปิดตราสัญลักษณ์สินค้าโคขุนหนองสูง นวัตกรรมลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร หวังพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนในพื้นที่ให้ครบวงจร พร้อมสร้างจุดขายด้านการตลาด
                นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด สาขาปศุสัตว์   ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อโคขุนหนองสูง ส่งเสริมพัฒนาตั้งแต่ฟาร์มโคเนื้อ การผลิตลูกโคขุนพันธุ์ดี เพื่อให้สหกรณ์การเกษตร หนองสูง จำกัด สาขาปศุสัตว์ ดำเนินการด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการหารายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมพัฒนาระบบโรงฆ่าสัตว์จนได้รับมาตรฐานและยังได้กำหนดตราสัญลักษณ์สินค้าโคขุนหนองสูง นวัตกรรมลุ่มน้ำโขง ขึ้น ด้วย
                ด้านนายบวรทัด  สลางสิงห์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด สาขาปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปี 2549-2552 มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นทุกปี มูลค่าการขายโคขุนชำแหละ ทั้งปีราว 51 ล้านบาทเศษ ขณะที่มูลค่าการซื้อโคขุนจากเกษตรกรมาชำแหละ ทั้งปี 44 ล้านบาทเศษ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรค ที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การส่งเสริมการเลี้ยงโคต้นน้ำให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการดำเนินการโรงอาหารโคขุน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ การตลาด  เป็นต้น